X

منشور حقوق شهر وندی

                                                 بسمه تعالی

                      منشور حقوق شهر وندی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دره شهر

   مقام معظم رهبری : "  روحیه خدمتگرازی، خاکساری، تواضع در مقابل مردم و                  شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید، که این نعمت بزرگی است

1-    کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند

2-    کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را درنظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

3-    : کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند

4-    : کارمندان باید با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای شبکه تلاش نمایند.

5-    کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کارگیرند

6-   رعایت نظم وانظباط وحضور به موقع در محل کار

7-   صحت ودقت در انجام وظایف محوله توسط هر کارمند

8-   سعی نماییم دانش ما در مورد شغلمان به روز باشدتا آنها را باتوانمندی وابتکار در فعالیتهای روزانه بکار گیریم

9-   از تجهیزات وامکانات اداری حفاظت نموده ودر استفاده موثر ومطلوب آنها بکوشیم

10-                      روحیه انتقاد پذیری داشته باشیم وانتقادات سازنده دیگران رابه عنوان فرصتی برای اصلاح وبهبود خود وفعالیتها یمان بدانیم

همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم