X
نام و نام خانوادگی: آرام محمدیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

پست سازمانی: مسول آزمایشگاه

 

 

شرح وظایف  کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاهها

  1. نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها،درمانگاه ها و آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی
  2. نظارت و مسئول حسن اجرای مقررات و ضوابط بازرسی و کنترل آزمایشگاه های تشخیص طبی
  3. نظارت و مسئولیت حسن اجرای استاندارد های موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق یافته های جدید علوم آزمایشگاهی و رعایت دستور العمل ها و مقررات مربوطه
  4. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاه ها از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تخصصی، تعداد پرسنل، دارا بودن فضا و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاه ها
  5. نظارت  بر فعالیت مرکز آزمایشگاهی اعتیادبه مواد مخدر با کنترل دقیق و مستمرو بررسی آمار و فعالیتها و تامین کیت ها و داروهای آزمایشگاهی جهت مراکز مذکور
  6. بررسی و رسیدگی به شکایات طرح شده از طرف بیماران، پزشکان، موسسات دولتی و خصوصی، پرسنل فنی و مسئولین فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه و تعرفه های قانونی در آزمایشگاه های دولتی و خصوصی
  7. همکاری با سایر گروه‌های بهداشتی و درمانی در زمینه‌های مربوط
  8. تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر آموزش کارشناسان و کاردان‌های واحد
  9.  تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم پیرامون وظایف محوله و ارایه آن به مسئولین مربوطه