طراحی سایت
Live Tabs
                                    

 

نام و نام خانوادگی: ایوب ابدال بیگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

پست سازمانی: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: محمد ربانی

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

پست سازمانی: کارشناس زنجیره سرد

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: فریده احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حشره شناسی

پست سازمانی: کازشناس بیماریهای غیر واگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جستجو