Enter Title
نام مرکز
 
مرکز شهرک ولیعصر
 
 
مسئول مرکز
 
رضا باویله
 
جمعیت تحت پوشش
 
3194
 
خانه های بهداشت تحت پوشش
 
ضمیمه شهرک ولیعصر، کلم
 
واحد های موجود در مرکز
پزشک خانواده - ماما - بهداشت محیط و حرفه ای - بهداشت خانواده – واحد واکسیناسیون- تزریقات و پانسمان - مبارزه با بیماریها
 
آدرس و تلفن تماس
 
شهرک ولیعصر مرکز بهداشتی درمانی شهرک ولیعصر تلفن 08425723894
 
 

 

جستجو