X
نام مرکز
 
مرکز ارمو
 
 
مسئول مرکز
 
دکتر سید مسعد توسلی طباطبایی
 
جمعیت تحت پوشش
 
4224
 
خانه های بهداشت تحت پوشش
 
ضمیمه ارمو، بن باباجان
 
واحد های موجود در مرکز
پزشک خانواده - ماما - بهداشت محیط و حرفه ای - بهداشت خانواده – واحد واکسیناسیون- تزریقات و پانسمان - مبارزه با بیماریها-
دنداپزشکی
 
آدرس و تلفن تماس
 
روستای ارمو مرکز بهداشتی درمانی ارمو تلفن 08435212423